strateginen viestintä timanttisin tuloksin

Strateginen viestintä

Strateginen viestintä – inspiraatiota timanttisiin tuloksiin

Viestinnän strateginen suunnittelu menestyksen taustalla

Strateginen viestintä ei olen ensimmäinen asia, joka nostetaan esiin menestyvän yrityksen taustalta. Helpommin mainitaan innovaatiot, laatutuotteet tai jopa loistava henkilökunta. Mutta eräs keskeinen tekijä, joka ei saisi unohtua on viestintästrategia.

Nykypäivän kilpailullisilla markkinoilla tehokas suunnittelu on menestykselle ratkaisevan tärkeää. Olipa kyseessä yrityksen verkkosivujen suunnittelu », asiakaskokemuksen kehittäminen » tai brändin hallinta », suunnittelulla on keskeinen rooli haluttujen tulosten saavuttamiseksi.

Strateginen viestintä – valintoja tavoitteiden saavuttamiseksi

Viestintästrategia on suunnitelma, jonka avulla yritys viestii sidosryhmiensä kanssa. Sidosryhmiä ovat mm. asiakkaat, työntekijät ja yhteistyökumppanit. Viestintästrategia mahdollistaa yrityksen tavoitteiden saavuttamisen. Hyvin suunniteltu ja toteutettu viestintästrategia on usein myös merkittävä kilpailuetu.

Pipsa Lotta Marjamäen ja Jenni Vuorion kirjassa Viestinnän johtaminen strategiasta tuloksiin viestintästrategia on selkeästi määritelty:

Viestintästrategiassa puretaan organisaation strategiset tavoitteet viestinnän tavoitteiksi: mitä tavoitellaan ja miten toimitaan.

Tässä tekstissä tarkastelemme muutamia tärkeitä syitä siihen, miksi viestintästrategia on välttämätön menestyvälle yritykselle. Selvitämme myös hyvän suunnittelun keskeisiä piirteitä ja merkitystä oppivalle organisaatiolle. 

Viestinnän johtaminen strategiasta tuloksiin -kirja on yksi YouTube-kanavan ammattikirjallisuuden esittelyvideoista. Pääset parissa minuutissa tutustumaan valittuihin nostoihin. Koska timanttiset kirjat ovat tytönkin parhaat ystävät, tekstejä on maustettu elokuvamaailman nostalgialla.

Miksi strateginen viestintä on tärkeää?

Jokainen yritys, oli se sitten suuri tai pieni, hyötyy selkeästä ja johdonmukaisesta viestintästrategiasta.

1. Yhtenäinen brändimielikuva

Yrityksen brändi » on sen persoonallisuus ja lupaus asiakkaille. Tehokas viestintästrategia auttaa luomaan yhtenäisen brändimielikuvan kaikilla viestintäkanavilla. Olipa kyseessä sosiaalinen media, yrityksen verkkosivusto tai asiakaspalvelutilanteet, viestintästrategia auttaa varmistamaan, että yrityksen arvot ja viestit välittyvät selkeästi ja ymmärrettävästi.

2. Luottamuksen rakentaminen

Asiakkaiden luottamus on elintärkeää yrityksen menestykselle. Hyvän viestinnän ytimestä löytyy tärkeitä seikkoja kuten kunnioitus, arvostus, kuuntelu, avoimuus ja rehellisyys. Strateginen viestintä auttaa luomaan luottamusta sidosryhmien välillä. Kun yritys viestii avoimesti, ajantasaisesti ja selkeästi, se rakentaa vankan pohjan pitkäaikaisten ja luottamuksellisten suhteiden luomiseen asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa.

3. Riskien hallinta

Yritysmaailmassa on aina riskejä, joita ei voi kokonaan välttää. Viestintästrategia auttaa kuitenkin ennakoimaan ja hallitsemaan mahdollisia maineriskejä. Kun yritys on valmistautunut etukäteen, se pystyy reagoimaan nopeasti kriisitilanteisiin ja vastaamaan haasteisiin. Oikeanlaisella viestinnällä voidaan minimoida mahdolliset vahingot ja yllätykset. Ei kannata silti unohtaa Viestinnän johtaminen strategiasta tuloksiin -kirjan huomiota: riskit syntyvät harvemmin ylilyönneistä. Enemmän löytyy viestinnällisiä mahdollisuuksia, jotka on jätetty käyttämättä.

4. Vahvempi kilpailuetu

Yrityksen menestys riippuu sen kyvystä erottua kilpailijoistaan. Hyvin toteutettu viestintästrategia on väline, jolla voi vahvistaa yrityksen kilpailuetua. Houkutteleva yritys pystyy välittämään oman arvonsa ja ainutlaatuisuutensa erottuvalla viestinnällä. Katso myös Youtuben kirjavinkit » brändin rakentamiseen.

5. Pohja viestintäsuunnitelmalle

Ennen kuin viestintästrategiaa viedään eteenpäin, on hyvä kehittää selkeä viestintäsuunnitelma sen vaatimista toimenpiteistä. Suunnitelmasta löytyy viestinnän tavoitteet, kohderyhmät » ja kanavat, joista kohderyhmät parhaiten tavoittaa. Viestintäsuunnitelma sisältää myös viestinnän ajoituksen ja seurannan. Tutustu eri kanaviin mahdollisuuksiin sisältöstrategioiden esittelyssä ».

6. Lisää työtehoja

Suunnitelmallisuus on osa hyviä työelämätaitoja ». Se tehostaa tuottavuutta, mutta varmistaa myös jaksamista kiireisessä työelämässä. Viestintästrategia lyökin kaksi kärpästä samalla iskulla: vaikka se helpottaa työntekijöiden kuormitusta se myös edistää liiketoiminnan tavoitteita.

7. Muutosten selättäminen

Ennakointi on arkea » ja muutos osa jokapäiväistä elämäämme. Muutosten läpivienti organisaatiossa voi silti olla haastava tehtävä. Hyvällä muutosviestinnällä onkin tärkeä rooli muutoksissa onnistumisessa.

Strateginen viestintä: suunnittelua ja tavoitteita

Suunnittelun perimmäisenä tavoitteena on saavuttaa paras mahdollinen lopputulos. Suunnittelun avulla riman voi nostaa riittävän korkella ja varmistua siitä, että ponnistelut ovat linjassa haluttujen tulosten kanssa. Tavoitteiden saavuttamiseksi on tärkeä keskittyä siihen, mitä ollaan tekemässä ja millaisiin odotuksiin vastaamassa. Kun yrityksillä tai organisaatioilla on selkeät tavoitteet, tehokkaat toimintamallit ja toimiva vuorovaikutus navigointi monimutkaisissa haasteissa helpottuu.

Strategiaprosesseissa on tärkeää huomioida yksittäisten osa-alueiden keskinäiset riippuvuudet ja välilliset vaikutukset. Tämä edellyttää suunnitelmallisuutta ja aktiivista vuorovaikutusta asiakkaiden, työntekijöiden ja eri sidosryhmien välillä. 

Alla kuvaus tyypillistä sidosryhmistä, jotka menestyvässä organisaatiossa on otettava huomioon (lähde: Viestinnän johtaminen strategiasta tuloksiin). Klikkaa sidosryhmää ja tutustu kuvaus kerrallaan:

Työyhteisö

Työyhteisö: työntekijät, asiantuntijat, esihenkilöt, henkilöstön edustajat ja ammattiliitot.

Toimielimet

Toimielimet: hallitus, valtuutetut, valtuustot ja viralliset foorumit.

Asiakkaat

Asiakkaat: henkilöasiakkaat tai kansalaiset sekä yritys- ja työnantaja-asiakkaat.

Kumppanit

Kumppanit kuten ne yritykset, joiden kanssa tarjotaan yhteisiä palveluita.

Vaikuttajat

Vaikuttajat: poliitikot, päättäjät, journalistit sekä sosiaalisen median vaikuttajat.

Toimiala

Oma toimiala: Muut toimijat omalla toimialalla sekä muut toimijat ja järjestöt.

Yhteiskunta

Yhteiskunta: suuri yleisö, joka tavoitetaan median ja sosiaalisen median kautta.

Alihankkijat

Alihankkijat: alihankkijoita ovat esimerkiksi tavarantoimittajat, IT-toimittajat tai jakelijat.

Laatukriteerit – hyvä viestintästrategia toimii ja tuottaa tuloksia

Asiakaslähtöisyys, vaikuttavuus vai mitattavuus? Viestintästrategian suunnittelu mahdollistaa toiminnan kehittämisen ja arvioinnin. Suunnittelu on tie menestykseen ja tapa edistää jatkuvan parantamisen kulttuuria.

Yksittäisen kriteerin tai onnistumista sijaan on pyrittävä tasaiseen laatuun. Viestinnän suunnittelua voi verrata verkkosivujen testisuunnitelmaan ». Suunnitelma auttaa hahmottamaan vaadittavan työmäärän ja toimii työn tukena. Tarvitaan kokonaisvaltaista ymmärrystä: on yhteensovitettava liiketoimintatavoitteet, työyhteisön tarpeet, vastuullisuuden vaatimukset », toimintaympäristön muutokset ja asiakkaiden tarpeet. Laadun käsitys on muodostettava yhteisymmärryksessä ja keskityttävä siihen, mitä ollaan ratkaisemassa. Näin viestintästrategiassa määritellyt tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseen saadaan käytäntöön.

Vuorovaikutuksen merkitys strategian suunnittelussa

Strategisen suunnittelun ensisijaisena tehtävänä on kehittää ratkaisuja, joilla asetetut tavoitteet parhaiten saavutetaan. On tärkeää, että kaikilla osapuolilla on yhteinen käsitys suuntaviivoista ja tavoitteiden suunnitelmallisesta edistämisestä. Yhteistä ymmärrystä voi vahvistaa esimerkiksi selkeän ja yksiselitteisen infografiikan avulla ».

Yhteisymmärrys edellyttää vuorovaikutusta. Vuorovaikutus puolestaan edistää tiedon jakamista. Kun ihmiset vaihtavat ajatuksia, he samalla syventävät omaa ymmärrystään, laajentavat näkökulmiaan ja oppivat uutta. Lisäksi vuorovaikutus ja yhteisöllisyys » parantaa työilmapiiriä ja vähentää stressiä. Vuorovaikutustaidot edistävät tiimityötä ja lisäävät tuottavuutta organisaatioissa. Vuorovaikutus on olennainen osa työhyvinvointia ja oppimisympäristöjä. Tutustu myös tehokkaaseen oppimiseen visuaalisen viestinnän avulla  ».

Erityisesti muutosprosessissa on tärkeää kuunnella työntekijöiden näkemyksiä ja huolia. Osallistava viestintä auttaa vähentämään muutosvastarintaa ja tuo esiin työntekijöiden näkökulman. Yhteistoiminnallista ongelmanratkaisua edistää positiivinen suhtautuminen ja tietoisuus tulevaan ». Suunnitelmallinen toiminta ja sen vaatimat ratkaisut hyväksytään paremmin, kun suunnitteluvaiheessa on huomioitu osallistaminen ja mahdollisuus vaikuttaa suunnitteluprosessiin. 

Strateginen viestintä määrittelystä mittaamiseen

Strategiseen viestintään kuuluu viestinnän mittaaminen, eli kuinka hyvin tavoitteissa on onnistuttu lähtötilanteen jälkeen. Mittaamista ei tehdä mittaamisen vuoksi, vaan ymmärryksen lisäämiseksi ja kehittämistä tukena.

Tässä on muutamia vinkkejä viestinnän tulosten mittaamiseen

  1. Selkeät mittarit ja tavoitteet: Määrittele, mitä haluat saavuttaa viestinnälläsi, ja aseta mitattavat tavoitteet, kuten uusien asiakkaiden hankkiminen, myynnin kasvattaminen tai bränditietoisuuden lisääminen valitussa kohderyhmässä.
  2. Mediaseurantapalvelut työn tukena: Käytä mediaseurantapalveluja saadaksesi tietoa siitä, yrityksesi tai organisaatiosi medianäkyvyydestä. Voit seurata mainintojen määrää, niiden sävyä ja mediakanavia, joissa yrityksesi näkyy.
  3. Verkkoliikenteen seuraaminen: Tutustu verkkosivusi analytiikkaan » ja seuraa sivustosi liikennettä. Näin voit nähdä, kuinka paljon vierailijoita sivustolla käy, mitkä sivut ovat suosituimpia ja kuinka kauan kävijät viettävät aikaa sivustolla.
  4. Palaute ja oppiminen: Kysy asiakkailtasi suoraan heidän mielipiteitään ja kokemuksiaan viestinnästäsi tai verkkosivujesi sisällöstä ».  Voit kerätä asiakaspalautetta esimerkiksi kyselyiden tai asiakaspalvelukeskustelujen avulla. Ota opiksesi mahdollisista viestinnän haasteista ja mukauta viestintästrategiaa sen perusteella. Jatkuva oppiminen auttaa parantamaan viestinnän tehokkuutta ja lisää onnistumismahdollisuuksia.
  5. Sosiaalisen median mittarit: Sosiaalinen media tarjoaa paljon tietoa viestinnän tulosten mittaamiseen. Voit seurata esimerkiksi sosiaalisen median seuraajien ja sitoutumisen määrää, tykkäysten ja jakojen määrää sekä käyttäjien kommentteja.
  6. Tulosten vertailu tavoitteisiin: Säännöllisesti arvioi viestintäsi tuloksia ja vertaa niitä asettamiisi tavoitteisiin. Näin voit arvioida, kuinka hyvin olet onnistunut viestinnässäsi ja tarvittaessa tehdä muutoksia viestintästrategiaasi.

Strateginen viestintä on sekä perustaito että supervoima

Viestintä supervoima, joka lujittaa minkä tahansa suhteen yhteenkuuluvutta. Viestintä kasvattaa tietoisuutta, taustoittaa ja tekee asioita helpommin ymmärrettäväksi. Viestinnän merkitys on huomattu myös ammattikorkeakouluissa, joissa alakohtaisten taitojen ohella viestintä kuuluu kaikkien alojen yhteisiin opintoihin.

Viestintää tarvitaan entistä enemmän, mutta myös vaatimukset kasvavat kaiken aikaa. Juuri siksi viestintää tulee tehdä suunnitelmallisesti, vuorovaikutuksellisesti ja onnistumisia arvioiden. 

Linkit ja vinkit – strateginen viestintä ja sen suunnittelu:

Jenni Vuorio ja Pipsa Lotta Marjamäki | Viestinnän johtaminen strategiasta tuloksiin »
Puro.net | Projektinhallinta »
Psych Central | The Importance of Connection »
Forbes | 10 Critical Soft Skills For Communicators »
Hubspot | How to Write an Effective Communications Plan »

Lue lisää – saattaisit pitää myös näistä:

Kuinka sisältöstrategia voi vahvistaa brändimarkkinointia? Tutustu eri markkinoinikanavien erityispiirteisiin ja mahdollisuuksiin strategian tukena.

Brändimarkkinoinnin historia, sen nykypäivän haasteet sekä parhaat esimerkit brändimarkkinoinnin tekemiseen.

Faaraoiden Egyptissä kirjoitustaito oli erikoisosaamista vaativa asiantuntijatehtävä. Blogissa matkaan tutkimaan hieroglyfejä ja Rosettan kiven arvoitusta.